یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧
فهرست شرکتها و موسسات دانش بنیان تایید صلاحیت شده توسط کارگروه ارزیابی و تعیین صلاحیت
فهرست شرکتها و موسسات دانش بنیان تایید صلاحیت شده توسط کارگروه ارزیابی و تعیین صلاحیت
فهرست شرکت ها و موسسات تایید صلاحیت شده مشمول استفاده از مزایاي قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات (تاریخ به روز رسانی 10آذر 93)

متن کامل
بسمه تعالی
فهرست شرکت ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات
(تاریخ به روز رسانی 10آذر 93)
 
نکات مهم در اجراي حمایتهاي قانون:
-1 استفاده از هرگونه حمایت هاي قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات، منوط به استعلام دستگاه اجرا کننده حمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می باشد و
در صورتی که بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود.
-2 در صورت هرگونه تخلف در استفاده از تسهیلات مربوط توسط شرکت هاي تایید شده در کارگروه؛ مطابق مجازات هاي ماده 11 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات ، با آنها برخورد می شود.
-3 لازم است اجراي هر کدام از حمایت هاي قانون، مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد.
-4 به شرکت هاي تایید شده، گواهی و مجوز خاص داده نخواهد شد؛ در صورت لزوم دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا، شرکت را جهت استفاده از حمایت هاي مربوط، به دستگاه ها و صندوق هاي ذیربط معرفی می نماید.

فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید صلاحیت شده توسط "کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان" از لینک ذیل قابل دسترسی می باشد:

فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید صلاحیت شده
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.