یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧
بسته حمايتي صادرات محصولات فناوري پيشرفته
بسته حمايتي صادرات محصولات فناوري پيشرفته
بسته حمايتي صادرات محصولات فناوري پيشرفته

متن کامل
 
بسته حمايتي صادرات محصولات فناوري پيشرفته
رديفموضوع حمايتواحد مسوول در سازمان
توسعه تجارت ايران
ساير نهادهاي مرتبط
يارانه‌ها و جوايز صادراتي مستقيم
1اعطاي جايزه صادراتي معادل درصدي از ارزش كالا يا خدمات صادر شدهدفتر امور بنگاه‌ها 
كمك به هزينه‌هاي بازاريابي بنگاه‌ها و محصولات فناوري پيشرفته
2پرداخت درصدي از هزينه‌ها بازاريابيدفتر امور ترويج تجارت 
3اختصاص فضا به صورت رايگان در كليه نمايشگاه‌هاي سازمان توسعه تجارت در خارج از كشوردفتر امور ترويج تجارتشركت نمايشگاه‌هاي ايران
4پرداخت درصدي از هزينه‌هاي اعزام هيأت‌هاي تجاري به كشورهاي هدفدفتر امور ترويج تجارت 
5پرداخت درصدي از هزينه مطالعات بازار براي صنايع فناوري پيشرفتهمعاونت بازاريابي و تنظيم روابط 
بازاريابي و تبليغات
6اعطاي جايزه به فعاليترين رايزن تجاري در زمينه صادرات فناوري پيشرفتهدفتر امور نمايندگي‌ها 
7معرفي محصولات و صنايع فناوري پيشرفته در اتاقهاي بازرگاني مشتركمعاونت بازاريابي و تنظيم روابطاتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
8ايجاد ساختار تأمين مالي محصولات فناوري پيشرفته در كشورهاي هدفدفتر خدمات بازرگاني 
9ايجاد مجتمع‌هاي فروش و بازاريابي محصولات فناوري پيشرفته در كشورهاي هدفدفتر امور نمايندگي‌ها 
10تعيين كشورهاي هدف و ارائه اطلاعات از وضعيت توليد و مصرف صنايع فناوري پيشرفتهمعاونت بازاريابي و تنظيم روابط 
11تهيه بسته تبليغاتي معرفي محصولات فناوري پيشرفتهمعاونت بازاريابي و تنظيم روابط عمومي 
12ارسال اطلاعات ماهانه توسط رايزن‌هاي سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص بازارهاي هدف صادراتي محصولات فناوري پيشرفتهدفتر امور نمايندگي‌ها 
مذاكرات تجاري ترجيحي با ساير كشورها
13اختصاص بالاترين ضريب در تعيين ترجيحات تعرفه‌اي به محصولات فناوري پيشرفتهمعاونت بازاريابي و تنظيم روابط 
14حضور نماينده بخش فناوري پيشرفته كشور (پارك فناوري پرديس)، در كميسيونهاي مشترك بازرگانيمعاونت بازاريابي و تنظيم روابط 
15تأكيد بر موضوع انتقال تكنولوژي در مذاكرات تنظيم روابطمعاونت بازاريابي و تنظيم روابط 
16تدوين و اجراي آئين‌نامه نحوه اعمال مقررات قيمت‌شكني در صنايع داراي فناوري پيشرفتهدفتر مقررات صادرات و واردات 
17استفاده از روش تبديل تعرفه براي تدوين قواعد مبدأ ترجيحات تعرفه‌اي محصولات فناوري پيشرفتهدفتر مقررات صادرات و واردات 
18اعمال ترجيحات تعرفه‌اي كالايي با كشورهاي هدف صادراتي با اولويت محصولات فناوري پيشرفته و تعيين ضرايب جديد براي اينگونه كالاها در مذاكرات دو جانبهمعاونت بازاريابي و تنظيم روابط + دفتر مقررات صادرات و واردات 
19ايجاد رديفهاي جديد در موافقتنامه‌هاي دو جانبه در خصوص مبادله اطلاعات فني، آموزش و استفاده از امكانات تخصصي صنايع فناوري پيشرفته از كشورهاي هدف صادراتيمعاونت بازاريابي و تنظيم روابط 
20ارسال اطلاعات ماهانه توسط رايزن‌هاي سازمان توسعه تجارت در خصوص بازارهاي هدف صادراتي محصولات فناوري پيشرفتهدفتر امور نمايندگي‌ها 
تخفيف در سود بازرگاني نهاده‌هاي وارداتي فناوري پيشرفته
21اعطاي مجوز سريع و سهل ورود تجهيزات مستعمل مورد نياز صنايع فناوري پيشرفته به پيشنهاد پارك فناوري پرديس و تصويب سازمان توسعه تجارت، مجاز و صرفا حقوق پايه 4% دريافت شود.دفتر مقررات صادرات و ورادات 
22بازنگري جدول ضرايب تخفيف سود و حقوق گمركي منهاي حقوق پايه براي فناوري پيشرفتهدفتر مقررات صادرات و ورادات 
23سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي مورد مصرف صنايع فناوري پيشرفته به پيشنهاد پارك فناوري پرديس و تصويب مراجع ذيربط مجاز، صفر و صرفا حقوق پايه 4 درصد دريافت شوددفتر مقررات صادرات و ورادات 
24اضافه نمودن فهرست كليه كالاهاي مصرفي و مواد اوليه صنايع فناوري پيشرفته به فهرست واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارزدفتر مقررات صادرات و ورادات 
25حذف هزينه ثبت سفارش كالا و مواد اوليه وارداتي براي شركت‌هاي مستقر در پاركهاي فناوري و ارائه تسهيلات ويژه با توجه به قوانين خاص پاركهاي فناوريدفتر خدمات بازرگاني + دفتر مقررات صادرات و ورادات 
26تسهيلات در خصوص عدم دريافت سپرده در رابطه با خروج و ورود موقت ماشين آلات و تجهيزات و ساير نهاده‌هاي واسطه‌اي به منظور تعمير يا تكميل در صنايع فناوري پيشرفته مستقر در پاركهاي فناوري با تأييد پارك فناوريدفتر مقررات صادرات و ورادات 
ساير كمكهاي مالي
27پرداخت درصدي از هزينه‌هاي حمل كالا به كشور هدفدفتر خدمات بازرگاني 
28پرداخت درصدي از هزينه‌هاي حمل كالا به كشور هدفدفتر خدمات بازرگاني 
29ارائه تسهيلات ويژه به صنايع فناوري پيشرفته توسط بانك توسعه صادراتدفتر خدمات بازرگاني 
30معافيت از پرداخت هر گونه عوارض به نسبت ميزان صادرات بنگاه‌هاي فناوري پيشرفتهدبيرخانه شورايعالي صادرات غيرنفتي 
31معافيت بخشي از هزينه‌هاي آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب بنگاه‌هاي فناوري پيشرفتهدبيرخانه شورايعالي صادرات غيرنفتي 
32امكان استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي براي صادرات محصولات فناوري پيشرفتهدفتر خدمات بازرگاني 
33تخفيف استفاده مديران صنايع فناوري پيشرفته از دوره‌هاي آموزشي مورد تأييد سازمان توسعه تجارتدفتر اطلاع رساني تجاري 
34پرداخت جايزه ملي صادرات فناوري پيشرفته به سه رتبه اول صنعت و خدمات صادرات فناوري پيشرفتهدفتر توسعه صادرات كالا 
مباحث بانكي
35تسهيل در بازكردن LC و انتقال ارز بين بانكهاي داخلي وخارجيدفتر خدمات بازرگاني 
يكپارچه‌سازي بنگاه‌ها و خدمات بازرگاني
36ايجاد كنسرسيوم يا شركت مديريت صادراتدفتر امور بنگاه‌ها 
37ايجاد تشكل تخصصي حمايت از صادرات و خدمات فناوري پيشرفتهدفتر امور بنگاه‌ها 
38ايجاد پارك صادرات فناوري پيشرفتهدفتر برنامه‌ريزي تجاري 
حمايت‌هاي خاص محصولات فناوري پيشرفته
39تقليل تعرفه‌هاي مواد اوليه واحدهاي توليدي صنايع فناوري پيشرفتهدفتر مقررات صادرات و واردات 
40تسريع و تسهيل در صدور كارت بازرگاني جهت بتنگاه‌هاي فناوري پيشرفته درون پاركهاي فناوري صرفا با تأييد پارك فناوري در راستاي ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر معافيت مالياتي اين بنگاه‌هادفتر مقررات صادرات و واردات 
41پرداخت بخشي از هزينه خريد دانش فني مورد نياز صنايع فناوري پيشرفته معاونت علمي فناوري رييس جمهور
42پرداخت درصدي از هزينه ثبت اختراع محصولات فناوري پيشرفته در كشورهاي هدف سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي + صندوق حمايت از پژوهشگران
43كمك در اخذ تأييديه‌ها و استانداردهاي بين‌المللي براي محصولات فناوري پيشرفتهدفتر خدمات بازرگاني 
44ايجاد بازار محصولات فناوري پيشرفته ايران (خريد محصولات با قيمت ترجيحي توسط دولت) معاونت علمي فناوري رييس جمهور
45اجرايي شدن سيستم PNS (اعلام نياز دستگاه‌هاي دولتي از سال‌هاي قبل)  
46ايجاد انبارهاي گمركي تحت حفاظت گمرك در محوطه پاركهاي فناوريدفتر مقررات صادرات و واردات 
47مساعدت بمنظور يافتن سرمايه‌گذار و شريك براي صادرات فناوري پيشرفتهدفتر خدمات بازرگاني 
48ارائه تسهيلات ويژه در خصوص فرايند بازرسي و كنترل در گمركدفتر خدمات بازرگاني 
49تسهيل در صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق ضمانت صادراتدفتر خدمات بازرگاني 
 
 
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.