دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
شاخص قيمت توليد‌كننده صنعت هايتک(قسمت اول-سالهای 1381 تا 1384)
شاخص قيمت توليد‌كننده صنعت هايتک(قسمت اول-سالهای 1381 تا 1384)

متن کامل
شاخص قيمت توليد‌كننده صنعت هايتک(قسمت اول-سالهای 1381 تا 1384)
 1381138213831384
شاخص قيمت توليد‌كننده صنعت هايتيك 177.9122181190.8568755197.5938101212.6839381
ارزش توليدات بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
10444363151092181510921816038587
ارزش توليدات بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
5870514.7477916517.5287646604.9197541042.893
ارزش  افزوده  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
4117200533315668870697027338
ارزش  افزوده  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
2314174.9592794322.1783485467.993304122.569
ارزش   داده  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
10580869139583791548018816451075
ارزش   داده  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
5947241.357313532.1787834348.6547734987.017
ارزش   ستاده  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
6463667862522385931199423734
ارزش   ستاده  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
3633065.2664519209.9994348880.6644430863.037
تعداد  شاغلين  بيش از ده‌نفر كاركن (نفر )45747474484766746014
تعداد  كارگاه‌هاي   بيش از ده‌نفر كاركن (واحد )431454441426
ارزش   مواد اوليه خارجي  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
2564056236287625085822419330
ارزش   مواد اوليه خارجي  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
1441191.6321238035.5671269565.0741137523.605
ارزش   تشكيل سرمايه‌  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
400202497042626469717368
ارزش   تشكيل سرمايه‌  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
224943.5167260426.5625317048.8994337292.9834
ارزش   فروش  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
10049278148601361486013615979003
ارزش   فروش  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
5648447.3687786010.317520547.3277513027.613
ارزش   صادرات   بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
239278323231323231314843
ارزش   صادرات   بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
134492.1684169357.797163583.5656148033.2755
سهم صادرات از توليد2.2909774392.139296692.1392966861.963034524
بهره‌وري نيروي كار
(نسبت ارزش افزوده به كل شاغلين، ميليون
ريال به قيمت ثابت 1380)
50.5863763558.892306973.1211947571.80689723
نسبت سرمايه‌گذاري به توليد3.8317511563.289660664.1462701784.472763093
نرخ رشد سالانه ارزش توليدات
(درصد، به قيمت ثابت 1380)
-34.85-3.41-1.38
نرخ رشد سالانه ارزش  افزوده
(درصد، به قيمت ثابت 1380)
-20.74809524.73393429-5.202900198
نسبت ارزش افزوده به توليد39.4203073935.297366245.5819023943.81519394
كل ارزش افزوده 110069700142420874181268174208200896
سهم از كل ارزش‌ افزوده
صنعت كارخانه‌اي (درصد)
3.7405389493.74464493.7993812423.375267895
سهم از كل ارزش‌  توليدات
صنعت كارخانه‌اي (درصد)
3.9620292233.204388953.2043889482.963353164
كل ارزش توليدات 263611458471516356471516356541231035
كل شاغلين1052541108536310766931061319
سهم از كل شاغلين صنايع
كارخانه‌اي(درصد)
4.3463390024.371624984.4271672614.335548501
كل سرمايه‌گذاري 12036826184003552262910225368529
سهم از كل سرمايه‌گذاري
صنايع كارخانه‌اي(درصد)
3.3248133692.70126312.7684218312.827787137
 

 
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.