دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
منابع - منابع علمی - گزارش های رسانه ای
يكي از ويژگي‌هاي بارز اقتصاد ايران در طول پنجاه سال اخير، اتكا صرف به  منابع طبيعي براي ايجاد ارزش اقتصادي بوده‌است. به عنوان مثال  شواهد آماري نشان ميدهد كه تنها 27درصد از كل فعاليت صنعتي كشور  دانش‌بر مي‌باشد[1]. از اين رو توجه به دانش و كسب قابليتها ، توانايي‌ها و دانايي‌ها با محوريت دانش در فعاليت‌هاي صنعتي كشور ، امري ضروري به نظر مي‌آيد. خوشبختانه در طي چند سال اخير ، در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌اي كشور و همچنين در اسناد بالادستي به  انگيزه‌سازي و تحرك براي ايجاد، كسب و كاربرد علم  و دانش ‌در جريان فعاليت اقتصادي كشور تاكيد زيادي گرديده‌است. در واقع در  رويكرد جديد،‌ به نيروي انساني به عنوان مهمترين منبع ايجاد ارزش افزوده توجه شده‌است.چنانچه رويكرد مذكور،منتج به بازارهای رقابتی قوی، حداقل در بخش‌های مهم اقتصاد کشور گردد آنگاه اولين...
نویسنده: يوسف حسن پور
١٣٩٢/٠٤/١٢
درعصر حاضر كه با جهاني شدن مترادف است، گذار اقتصادي با عناويني؛ مانند «جهان فراصنعتي»، «جامعه اطلاعاتي»، «اقتصاد نوآوري»، «اقتصاد دانش[1]»، «اقتصاد شبكه‌اي[2]»، «اقتصاد ديجيتالي»، «اقتصاد بي‌وزن[3]»، «اقتصاد الكترونيكي» و سرانجام «اقتصاد مجازي[4]» خوانده شده است. ليكن آنچه امروز بيشتر مورد تأكيد قرار مي‌گيرد «اقتصاد نوين[5]» است. در واقع، دو روند سازگار «جهاني شدن» و «انقلاب در دانش و فناوري »، اقتصاد نوين را رقم زده‌اند.
شرايط و ويژگيهاي اقتصاد نوين سبب شده است كه پارادايم[6] توسعه نيز تغيير كند. تسهيل جريان‌هاي بين‌المللي سرمايه، نيروي كار ماهر، فناوري و آزادسازي بازارها همراه با كاهش سرمايه‌بري، و كاربري فعاليتهاي اقتصادي در برابر افزايش دانش‌بري فعاليت‌ها، و گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات( ICT) سبب شده است كه دانش به عنوان عامل اصلي يا موتور رشد و توسعه اقتصاد كشور ها درآيد. در اقتصاد نوين كه از اركان آن، انقلاب فناوري ارتباطات و اطلاعات است، مرزهاي ملي كم‌رنگ و جابه‌جايي....
نویسنده: دكتر مهدي فتح اله
١٣٩٢/٠٤/١٢
با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر تدوين نقشه جامع علمي كشور مبتني بر مباني و الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت به منظور دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي با ياري جمع كثيري از اساتيد حوزه و دانشگاه، كارشناسان و پژوهشگران اقدام به تدوين نقشه مزبور نموده كه نسخه نهايي آن در تاريخ 24 ارديبهشت ماه سال 90 از سوي رياست جمهوري اسلامي به تمام دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ گرديد. در اين سند نقشه راه علم و فناوري كشور و الزامات طي اين مسير براي رسيدن به جايگاه مطلوب و اهداف، راهبردهاي كلان، اقدامات ملي و تقسيم كار در سطح ملي به طور شفاف و دقيق مشخص شده است.
بر اين اساس مقوله علم و فناوري از مهمترين زيرساخت‌هاي پيشرفت كشور و ابزاري جدي جهت رقابت در عرصه‌هاي مختلف معرفي شده و بر نقش‌آفريني تمامي اركان نظام، چه در بخش عرضه علم و فناوري و چه در بخش تقاضاي آن تاكيد شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در نتيجه ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن تشكيل شده با سهمي حدود....
نویسنده: الهام اسماعيلي
١٣٩٢/٠٤/١٢
خدمات انجام اموري است كه مجموعه‌اي از مزايا را به خريداران عرضه مي‌كند و داراي چهار ويژگي است:
  • ناملموس بودن
  •  تفكيك ناپذيري
  • غير قابل ذخيره بودن
  • نامشابه بودن و ناپيوستگي
به‌اين ترتيب خدمات به آن دسته از ستانده‌هاي اقتصادي اطلاق مي‌شود كه موجوديت مستقلي نداشته و خريد و فروش آن از توليد جدا نمي‌باشد.
با رشد و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، افزايش حجم تجارت خدمات در تجارت جهاني و اهميت يافتن نقش بخش خدمات در اقتصاد ملي كشورها و پديد آمدن واژه خدمات با فناوري بالاموجب شد موافقت‌نامه‌هاي جديدي نيز تحت عنوان موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات در سال 1995 امضا شود. (ناصري، 1384) به موجب اين موافقت‌نامه، خدمات به...
نویسنده: پريسا يعقوبي
١٣٩٢/٠٤/١٢
بازار هدف به بازاری گویند که خارج از مرزهای یک کشور قرار داشته ولی هنوز به درستي شناخته نشده، اما در صورت تدوین استراتژی صحیح می‌توان در آن بازارها نفوذ نمود. چنانچه یک بازار بین‌المللی از رشد مستمر و با ثبات تقاضا و از مقیاس مناسب اقتصادی برخوردار باشد، می‌توان آن را به عنوان یک بازار بالقوه « بازار هدف» به حساب آورد.
به طور کلی دو رویکرد مختلف برای انتخاب بازار هدف پیشنهاد شده است: رویکرد گسترش و رویکرد قاعده‌مند. بنگاههایی که از رویکرد گسترش استفاده می‌کنند، بتدریج و از طریق بازارهایی که از لحاظ فرهنگی و جغرافیایی مشابه بازار محلی است، وارد بازار بین‌المللی می‌شوند. اما در رویکرد قاعده‌مند، روش منظمی برای انتخاب بازار هدف جهانی به کار گرفته می‌شود و از یک مجموعه از معیارها برای تعیین بازارهای مناسب استفاده می‌شود. اهمیت و نیاز به ارزیابی و انتخاب نظام‌مند بازارهای هدف به‌وسیله بسیاری از محققان مورد توجه قرار گرفته و مدلهایی...
نویسنده: پريسا يعقوبي
١٣٩٢/٠٤/١٢
تقسيم بازار فرآيندي است كه از طريق آن كل بازار بالقوه براي يك محصول به بخش‌ها يا اجزاء كوچكتري تقسيم مي‌گردد. بخشها بر طبق گروه‌بندي مشتريان به لحاظ ويژگيها يا نيازهاي يكسان ايجاد مي‌شوند. بخشهاي حاصله بدين ترتيب با توجه به ابعاد مذكور، همگن قلمداد مي‌گردند. يعني خريداران بالقوه هر بخش با توجه به ابعاد كليدي بيش از خريداران ساير بخشها به يكديگر شبيه هستند. هدف در اينجا شناسايي گروههايي است كه به شيوه‌اي مشابه نسبت به برنامه‌هاي بازاريابي واكنش نشان .....
نویسنده: پريسا يعقوبي
١٣٩٢/٠٤/١٢
ظهور پديده جهاني‌شدن و انفجار اطلاعات و به‌دنبال آن رشد تجارت جهاني و توسعه فناوري در شرايط كنوني زمينه‌هاي دسترسي سريع به اطلاعات و افزايش رقابت در فضاي كسب و كار را فراهم نموده‌اند. بطوريكه كه شركت‌ها مدام مجبور به پايش محيط كسب و كار، اتخاذ تصميم و اعمال واكنش سريع در قبال فرصت‌ها و تهديدهاي پيش آمده مي‌باشند.
درچنین شرایطی كه پيشرفت‌هاي فناوري، پيشرفت مداوم رقبا، وجود رقابت‌هاي افراطي، آگاهي بيش از حد مشتريان و ذينفعان و موارد ديگري از اين قبيل سبب ايجاد آشوب‌هاي فراواني در محيط كسب و كار گرديده؛ یکی از الزامات اساسی رقابت، شناخت ماهیت تغییرات و پیش‌بینی روندهاي آتی بازار، فن‌آوري، نوآوري، ترجیحات و الگوهاي رفتاري مشتريان است. این قبیل موضوعات عمدتا درکانون توجه "هوشمندي رقابتی" قرار مي‌گيرند.
 در واقع، هوشمندي رقابتی، توانایی حاصل از فرایند منظم جمع آوري، بررسی و تحلیل اطلاعات درباره..
نویسنده: دكتر مهدي فتح اله
١٣٩٢/٠٤/١١
يكي از نكات برجسته‌ در برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور، رسيدن به اقتصاد متنوع و پويا در افق 1404 است. با چنين رويكردي، فعاليت صنعتي كشور  نيازمند تغيير  رويه‌هاي سنتي توليد و تجارت متناسب با روند روبه رشد سريع انتظارات مشتريان داخلي و خارجي مي‌باشد. به نظر مي‌رسد تلاش‌هاي نوآورانه صنعتي و ايجاد  ظرفيت انتقال  فناوري جديد به عنوان  محركي  در  رشد كمي و كيفي توليدات صنعتي مورد غفلت مي‌باشد.
بي‌شك هدايت و تشويق سرمايه گذاري بنگاه‌هاي صنعتي كشور در  جهت ارتقاء ظرفيت‌ نوآوري و فراهم‌آوردن زمينه‌هاي توسعه كارآفريني صنعتي و همچنين نوسازي صنايع در استفاده بهينه از انرژي نقش انكارناپذيري در رسيدن به...
نویسنده: يوسف حسن پور
١٣٩٢/٠٤/١١
ركود جهاني، تحولات سريع فناوري  در كسب و كارهاي دانش‌بنيان، شكننده شدن بازارهاي صادراتي به جهت تحريم غرب و اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها  از جمله حوادث مهم اقتصادي سال‌هاي اخير مي‌باشند كه ضرورت توجه به  مدیریت ریسک  در توسعه  كسب و كارهاي  دانش‌بنيان را بيشتر مي‌طلبد. هدف از طرح مديريت ريسك در اين حوزه ، شناخت انواع ریسک ها، در راستای آماده سازی حوزه‌هاي كسب و كارهاي دانش‌بنيان جهت کم نمودن اثرات ناخوشایند احتمالی عوامل محيطي دور و نزديك  بر روند رو به رشد اين نوع كسب و كارهاست. چرا که ریسک ها بخشی از واقعیات‌هاي  اينگونه كسب و كارها مي‌باشند و  فعالين اين حوزه گريزي جز رويارويي با خطرات احتمالي..
نویسنده: دكتر مهدي فتح اله
١٣٩٢/٠٤/١١
تحقق اهداف توسعه اقتصادي كشور و  خروج از كشوري به عنوان صادركننده كالاهاي متكي بر منابع طبيعي و كالاهاي اوليه و همچنين خروج از اتكاي كشور به درآمدهاي نفتي، نيازمند توجه به الزامات و فراهم شدن بسترهاي مناسب مورد نياز فضاي داخلي و خارجي است تا توليد و صادرات صنعتي با گرايش صنايع پيشرفته بتواند در  كنار اصلاحات ساختاري اقتصادي، ارتباط تجاري گسترده‌اي با فضاي بين‌المللي برقرار سازد و از طريق توجه به گرايشات فضاي بين‌المللي (آزادسازي بازارها، همگرائيهاي منطقه‌اي، بين‌المللي شدن توليد، سياست تجاري مناسب و ...) و افزايش رقابت‌پذيري و توان رقابتي، جايگاه مناسبي در تجارت جهاني بدست آورد.
از جمله الزامات توسعه صنعتي كشور مي توان به نقش پر رنگ دولت در حمايت و هدايت صنايع كشور اشاره كرد. بررسي‌هاي انجام شده بويژه در كشورهاي آسياي جنوب شرقي نشان مي‌دهد كه دولت ها...
نویسنده: حسن ولي بيگي
١٣٩٢/٠٤/١٠


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.