یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧
منابع - منابع علمی - مقالات
گونه‌شناسی ساختاری شبکه‌های همکاری علم و فناوری در ایران
تحقیق حاضر به بررسی ساختارهای مدیریتی مورد استفاده در 7 شبکه همکاری علم و فناوری ایجادشده در فاصله سال‌های 1375 تا 1385 در ایران پرداخته است. در این تحقیق با رویکردی کیفی و با استراتژی تحقیق موردی (به صورت چند-موردی)، داده‌های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله؛ مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، مشاهده و مستندات بایگانی شده، گردآوری و از روش تحلیل محتوا برای تحلیل نتایج استفاده شد. در این مقاله ضمن توصیف و دسته‌بندی ساختارهای مشاهده شده در شبکه‌ها و عوامل اصلی موجود در هریک از ساختارها، با استفاده از تحلیل بین-موردی، مزایا و ضعفهای هر ساختار تبیین گردیده است.
نویسنده: رضا اسدی فر، سید حبیب اله طباطبائیان
١٣٩٣/٠٧/١٤
تجاري سازي فناوري در کشور کره جنوبی
این مقاله به معرفی نظام تجاري سازي فناوري در کشور کره جنوبی و مروري بر فعالیتهاي مرکز انتقال فناوري کره جنوبی بعنوان تنها بنگاه معاملات انتقال فناوري در کشور کره جنوبی می پردازد.
نویسنده: محمد یاسر خسروي
١٣٩٣/٠٧/١٤
مفاهيم تحقيق و توسعه مرتبط با سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي كشورهاي ميزبان
جهاني سازي تحقيق و توسعه پديده اي تازه نمي باشد. از اوائل دهه 1960 شركتها و كارخانجات فعاليتهاي بسياري در رابطه با تحقيق و توسعه در خارج از كشورهاي خود به دلايل مختلف انجام داده اند . اما ميزان، ماهيت و هدف تحقيق و توسعه خارجي كه در گذشته انجام گرديده محدود بوده است . اينگونه فعاليتهاي تحقيق و توسعه، اغلب عهده دار تسهيل در انتقال تكنولوژي از طريق تطابق تكنولوژي شركتهاي مادر با شرايط عملياتي داخلي يا به دست آوردن سهم بيشتري از بازار داخلي مي باشد كه از طريق محصولات در حال توسعه اي كه اولويتهاي مشتريان داخلي را بهتر تامين مي كند، به دست مي آيد. هدف اصلي اين مقاله شناخت نيروهاي محركه ايست كه در وراي تحقيق و توسعه مرتبط با سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه مي باشد كه شناخت آنها به وسيله شركتهاي فرامليتي مليتي و مفاهيم آن براي توسع ه كشورهاي ميزبان مخصوصاً براي ساخت كامل ظرفيت نوآوري مي باشد...
نویسنده: محمود شيخ عطار، حميد رضا نعمتي
١٣٩٣/٠٧/١٤
نقش پارک های علم و فناوری در توسعه اقتصادی
يك پارك علمي سازماني است که بوسيله متخصصين حرفه اي اداره مي شود و هدف اصلي اين سازمان افزايش ثروت در جامعه از طريق تشويق و ارتقاء فرهنگ نوآوري و افزايش قدرت رقابت در ميان شرکت ها و مؤسساتي است که متكي بر علم و دانش در محيط پارك فعاليت مي آنند. براي دستيابي به اين هدف يك پارك علمي با ايجاد انگيزش و مديريت جريان دانش و فناوري در ميان دانشگاهها، مراکز تحقيق و توسعه، شرکت هاي خصوصي و بازار، ايجاد و رشد شرکت هاي متكي بر نوآوري را از طريق مراکز رشد و فرآيندهاي زايشي تسهيل مي نمايد. پارك هاي علمي همچنين خدماتي با ارزش افزوده بالا و فضاهاي کاري و تأسيسات مناسب و کيفي به مؤسسات مستقر در پارك ارائه مي نمايند...
نویسنده: مصطفي آريميان اقبال
١٣٩٣/٠٧/١٤
جایگاه پارک های تحقیقاتی در نظام تحقیقاتی کشور
در دهه هاي اخير پارك های تحقيقاتي به عنوان پديده اي نوين در نظام تحقيقات جهاني مطرح شده است. اين پديده با رشد فز آينده اي که در طي اين مدت داشته، توجه تمامي جهانيان را به خود جلب نموده است. موفقيت پارك هاي تحقيقاتي در تكميل حلقه هاي واسط نظام تحقيقات موجب گسترش سريع کمي و کيفي آنها شده است تا جايي که امروزه متجاوز از هزار پارك تحقيقاتي فعال در جهان ثبت شده است. اين مقاله ضمن معرفي کوتاه از فلسفه وجودي و کارکردهاي اصلي پارکهاي تحقيقاتي، جايگاه آنها را در نظام تحقيقات کشور از ديدگاه سازماني، محدوده تحقيقات در دست انجام و سازما نهاي متولي آنها بررسي مي نمايد.
نویسنده: -
١٣٩٣/٠٧/١٤
اهميت مستندسازي و رعايت حقوق مالكيت فكري جهت توسعه نوآوري و مديريت فناوري در صنايع كشور
در اين نوشتار ضرورت تدوين نظام هاي كارآمد مستندسازي و رعايت حقوق مالكيت فكري به ويژه در هنگام طراحي و استقرار نظام ملي نوآوري و سيستم ملي دانش تبيين مي گردد و اثرات آنها در هنگام بهره گيري از برخي الگوهاي موفق و ابزارهاي نوين مديريتي (مانند مديريت دانش، نوآوري نظام يافته، نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و... ) نشان داده مي شود. سپس با در نظر گرفتن عواملي مانند وضعيت كنوني آنها در ايران و جهان، ميزان تعاملات آنها با يكديگر و ساير در عمل راهكارهايي مانند ضرورت همگامي متوليان ملي براي تدوين و اجراي سياست هاي كلان علم و فناوري همزمان با دانش بنيان كردن و تحول نظام هاي اداري جهت پايدارسازي خلاقيت و نوآوري در كشور پيشنهاد مي گردد...
نویسنده: فريده پورسليمانيان
١٣٩٣/٠٧/١٢
تبیین نظام مند توانمندي نوآوري در سطح ملی
ارزیابی توان نوآوري در سطح ملی مقدمه سیاست گذاري در این حوزه است. به همین دلیل تاکنون مطالعات گستردهاي در این حوزه انجام گرفته و مدلهاي مختلفی نیز براي آن ارائه شده است. مقاله حاضر تلاش دارد تا با مروري بر مدلهاي ارائه شده در دنیا و همچنین اقدامات صورت گرفته در داخل کشور، اقدام به ارائه مدلی بومی براي ارزیابی توان نوآوري ج.ا. ایران نماید...
نویسنده: سعید شجاعی، علی بی تعب، سید سعید منجم زاده
١٣٩٣/٠٧/١٢
تحلیلی راهبردي از وضعیت سازمانهاي پژوهش و فناوري کشور
با توجه به روند سریع گسترش سازمان هاي پژوهش و فناوري در کشور و الزامات سند چشم انداز 20 ساله در خصوص هدف گذاري در مورد کسب موقعیت اول در عرصه علم و فناوري در منطقه براي ایران اسلامی، این مقاله تلاش نموده است با استفاده از رویکرد راهبردي به تحلیل کیفی و ارزیابی وضعیت سازمانهاي پژوهش و فناوري بپردازد. مبانی نظري مورد استفاده براي تحلیل، برگرفته از رویکردهاي مدیریت راهبردي و شامل ارزش از دیدگاه مشتریان، پیشرانه هاي ارزش، دارایی هاي کلیدي، فرایندهاي کلیدي و توانمندي هاي راهبردي است. پس از ارائه نتایج تحلیلی بررسی سازمان هاي پژوهش و فناوري کشور در انتها به ارائه پیشنهادها و رهنمودهایی براي بهبود وضعیت و ارتقاي سطح عملکرد سازمانهاي پژوهش و فناوري پرداخته می شود...
نویسنده: رضا بندریان، مهدي بندریان
١٣٩٣/٠٧/١٢
مروري بر مدلهاي مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري در سازمانهاي پژوهش و فناوري
سازمانهاي پژوهش و فناوري به منظور ایفاي ماموریت خود باید رقابت پذیر، مشتري گرا و هزینه اثربخش باشند که این نیازمند اتخاذ رویکردهاي راهبردي در مدیریت این سازمانهاست. با افزایش شدت رقابت جهانی، سازمانهاي پژوهش و فناوري نیازمند تقویت مدیریت راهبردي خود به منظور تبدیل شدن به سازمانهاي موثر، کارآمد و هدفگرا براي توسعه فناوري و نوآوري فناورانه هستند. در چارچوب مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري، مدلهاي معدودي براي مدیریت راهبردي سازمانهاي پژوهش و فناوري توسعه یافته است که هریک از آنها ویژگی ها و رویکرد خاص خود را دارد. این مقاله به بررسی مدلهاي مختلف توسعه یافته براي مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري در سازمانهاي پژوهش و فناوري می پردازد و در نهایت پس از جمع بندي، به چند توصیه مدیریتی اشاره می شود...
نویسنده: رضا بندریان، احمد قضاتلو، مهدي بندریان
١٣٩٣/٠٧/١٢
دلایل پرداخت مشوق صادراتی به کالاهای با فناوری بالا (High-tech): (تبیینی در چارچوب تئوری بازی ها)
دولت­ها معمولا صنایع با فن آوری بالا را مورد  حمایت قرار می دهند و به این صنایع مشوق هایی پرداخت می کنند، زیرا این صنایع می­توانند مزایایی را در اقتصاد ایجاد کنند که سایر بخشهای اقتصادی نیز از این مزیت ها منتفع می­گردند. به همین دلیل دولت­ها بر این باورند که صنایع High-tech می­توانند آثار مثبت خارجی در اقتصاد ایجاد کنند. دقیقا مشابه استفاده از تعرفه برای حمایت از صنایع نو پا. ...
نویسنده: عبدالحمید عادلی
١٣٩٣/٠٥/٢٢


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.