دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
منابع - منابع علمی - مقالات
در تعریف شرکتهای دانش‌بنیان اشتباه نکنیم
برای افزایش تولید ناخالص داخلی، باید در مشاغلی سرمایه­ گذاری کرد که بیشترین ارزش افزوده را دارد. لذا اولویت سرمایه­ گذاری باید برحسب بیشترین GDP و بالاترین اشتغال­ آفرینی تعیین شود. برای انجام فعالیت­ها نیز باید به اهداف اصلی توجه کرد چرا که ممکن است ساخت  انجام یک پروژه هیچ کمکی به اشتغال و افزایش ارزش افزوده نکند. لذا نباید با وهم به دنبال کارهای اقتصادی رفت. باید با واقعیت­ها روبرو شد و واقع­ نگرانه برای تولید اقدام کرد.
نویسنده: علیرضا شمس اردکانی
١٣٩٣/٠٥/١٥
اندازه گیري و سنجش عملکرد تجاري سازي تحقیقات در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی (مطالعه موردي: کشور نروژ)
با افزایش اهمیت تجاري سازي و کاربردي نمودن تحقیقات، تلاشهاي چشمگیري براي تجاري سازي تحقیقات در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در حال انجام است. از اینرو، ارزیابی فعالیت هاي تجاري سازي و شناسایی معیارها و شاخصهاي اندازه گیري عملکرد  تجاري سازي ضروري بنظر میرسد. در مطالعه حاضر، با بررسی منابع اطلاعاتی موجود، شاخص هاي اندازه گیري فعالیت تجاري سازي در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشورهاي پیشتاز و به طور مشخص کشورهاي مالزي، استرالیا و نروژ شناسایی و به طور موردي کاربرد تعدادي از شاخص ها در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نروژ مورد بررسی قرار گرفته است...
نویسنده: لطف اله فروزنده دهکردي، زین العابدین رحمانی، علی اکبر جوکار
١٣٩٣/٠٤/٢١
سنجش و تحلیل توانمندي هاي فناورانه صنایع تجهیزات سنگین(تحقیق موردي: شرکت هپکو)
 این مقاله سعی دارد با استفاده از مدل توسعه یافته پاندا و راماناسن نسبت به ارزیابی توانمنديهاي فناورانه و شکاف موجود در شرکت هپکو اقدام نماید. این مدل از ابعاد مختلف سطح توانمندي شرکت را مورد ارزیابی قرار داده و در هریک از این ابعاد وضعیت شرکت را مشخص می نماید. این اقدام می تواند مبنایی براي تدوین پروژههاي بهبود فناورانه باشد.
نویسنده: عباس خمسه، حمید قضاتی
١٣٩٣/٠٤/٢١
اقتصاد مبتنی بر دانش، مفاهیم و ویژگی ها
انجمن ها و جمعیت هاي علمی بعنوان پشتیبان اندیشه اي و سیستم شناختی نظام سیاست گذاري کشور، مأموریتهاي تولید، توزیع، تبدیل و ترویج دانش در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را دنبال می کنند .در این چارچوب یکی از وظایف جدید، مهم و چالش بر انگیزشان، توسعه دانش در زمینه خود دانش و کمک به فهم نقش آن در توسعه فراگیر ملی است. مقاله حاضر نیز در این راستا تهیه شده است و هدفاش معرفی اقتصاد مبتنی بردانش بعنوان پدیده نوظهور در اقتصاد جهانی است که در ایران ناشناخته است....
نویسنده: یعقوب انتظاري
١٣٩٣/٠٤/٠١
اقتصاد دانش بنيان و توسعه پايدار( طراحي و آزمون يك مدل تحليلي با داده هاي جهاني)
اين مقاله مفهوم دانش پايگي اقتصاد و نقش آن را در حصول و پايداري توسعه مورد بحث قرار مي دهد. با توجه به اين كه توسعه پايدار بنا به تعريف بايد متضمن دستيابي به توليد سرانه بالاتر، اصلاح الگوي توزيع درآمد و بهبود محيط زيست باشد، اين مطالعه به طراحي و تنظيم يك مدل تحليلي كلان براي بررسي رابطه دانش پايگي با توسعه اقتصادي مي پردازد. مدل مورد نظر با استفاده از داده هاي آماري جهاني موردآزمون وارزيابي قرار مي گيرد يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه در سطح جهاني، رابطه معني داري ميان توسعه اقتصادي و درجه دانش پايگي اقتصاد وجود دارد....
نویسنده: حميد ناظمان، عليرضا اسلامي فر
١٣٩٣/٠٤/٠١
سياست هاي تشويقي توسعه صادرات صنايع با فناوري بالا در كشورهاي منتخب
هدف از ارائه اين مقاله بررسي سياست هاي تشويقي توسعه صادرات در كشورهاي منتخب در صنايع با فنا وري بالا است .بدين منظور ابتدا سياست هاي كلي توسعه صادرات كشورهاي كره جنوبي، مالزي، تايوان و تايلند را مورد كنكاش قرار داده و سپس به مطالعه و بررسي سياست ها و برنامه هاي تشويقي توسعه صادرات صنايع الكترونيك در اين كشورها مي پردازيم . مطالعات و بررسي ها نشان مي دهد كه كشورهاي مورد بررسي به منظور توسعه صادرات، با تدوين برنامه هاي منظم و منسجم بسترهاي لازم براي صادركنندگان در اين حوزه ها را فراهم نموده و اين سياست ها به دليل داشتن روند كاهشي منجر به تنبلي صادركنندگان در آن بخش ها نشده و بلكه زمينه افزايش رقابت پذيري را براي آنها فراهم نموده است....
نویسنده: حسن ولی بیگی
١٣٩٣/٠٣/٣١
درآمدی بر عملکرد صادراتی کالاهای دانش بنیان ایران با رویکرد رقابتمندی
تقویت رقابت مندی صنایع دانش بنیان به جهت نقش مستقیمی که در ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری برای کشورهای در حال توسعه دارد، از اهمیت  فراوانی برای این دسته از کشورها برخوردار می باشد. هدف از این مقاله، ارزیابی وضعیت رقابتمندی کالاهای دانش بنیان کشور با رویکرد عملیاتی و صادراتی است...
نویسنده: دکتر خسرو منطقی، بیتا نوروزی، حمید قربانزاده
١٣٩٣/٠٣/١٩
رهبری در مهندسی؛ رویکردی جهت بهبود مدیریت شرکت های نوپای دانش بنیان
شرکت های کوچک دانش بنیان در توسعه فناوری و رونق اقتصادی نقش اساسی دارند. اساس شکل گیری این شرکت ها، ایده های خلاقانه مهندسان کارآفرین به عنوان مؤسسان این شرکتها است، اما اغلب این کارآفرینان، مهندسان جوان و خوش فکری هستند که فاقد مهارت های رهبری جهت هدایت این شرکت های نوپا و دانش بنیان می باشند. در این پژوهش با دیدگاهی جدید و بر اساس بعد مهندسی به مسأله رهبری پرداخته شده است. در این رویکرد توانایی های فنی به اضافه قدرت رهبری، اصول "رهبری در مهندسی" را توصیف می کند. به کمک رهبری مهندسی فعالیت های اصلی شرکت های دانش بنیان بهتر تداوم یافته و اهداف اصلی این سازمان ها قابل حصول تر خواهد بود.
نویسنده: حسين فخاري، داود سلماني
١٣٩٣/٠٣/١٧
بررسي روش هاي انتقال اثربخش فناوري
امروزه انتقال فناوري جديد و برتر به عنوان يكى از روش هاى حفظ مزيت رقابتى محسوب مي شود. كشور ما در زمرة كشورهاي در حال توسعه قرار دارد و انتقال فناوري به عنوان راه ميانبري براي دستيابي به فناوري هاي روز به اين كشورها توصيه مي شود؛ به شرط آنكه فناوري واقعاً انتقال پيدا كند. با توجه به نرخ بالاى شكست پروژه هاى انتقال فناوري در بسيارى از بنگاه ها، توجه به شناسايى عوامل بازدارنده و تسريع كننده جذب و توسعه فناوري از اهميت به سزايى برخوردار است که در این مقاله به این مقوله پرداخته شده است....
نویسنده: اميرحسين اميرخاني، محمدجواد اسفندياري
١٣٩٣/٠٣/١٧
ظهور صنایع نانوزیست فناوری
پیوند بین نانو فناوری و زیست فناوری، فرصت های تجاری مناسبی را فراهم می آورد. در این مقاله با مشخص کردن، طبقه بندی و شناسایی شرکت های دارای ظرفیت در هر دو حوزه نانوفناوری و زیست فناوری، نسبت به تحلیل ظهور و تحول جهانی صنایع نانوزیست فناوری اقدام شده است...
نویسنده: -
١٣٩٣/٠٣/١٧


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.