پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
چارچوبي براي پشتيباني مديريت دانش فني
چارچوبي براي پشتيباني مديريت دانش فني
 فناوري عامل مهمي براي نوآوري و رشد پايدار کسب و کار است. درحالي که علاقه مندي صنعت در حوزه فناوري در حال افزايش است، امّا از ديدگاه دانشگاهي مبناي مفهومي موضوع مديريت فناوري به صورت ازهم گسيخته اي تعريف شده است. اين مقاله ساختاري را شرح مي دهد که براي پشتيباني عملي و تقويت درک نظري مديريت نوآوري فني تهيه شده است. هسته اصلي چارچوب، دو مجموعه فرايند كسب و كار است كه براي مديريت فناوري اثربخش مهم هستند. مجموعه اول شامل سه فرايند محوري استراتژي، نوآوري و عمليات و مجموعه دوم شامل پنج فرايند پشتيباني مديريت فناوري، يعني شناسايي، انتخاب، اکتساب، بهره برداري و حفاظت است. چارچوب پيشنهادي، تلفيق و يکپارچگي فرايندها را با تمرکز بر جريانهاي دانش کششي و فشاري لازم بين کارکردهاي تجاري و فني در شرکت، پشتيباني مي کند...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.