پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
نقش و جايگاه اقتصاد دانش محور بر شکل گيري مناطق ويژه علم و فناوري
نقش و جايگاه اقتصاد دانش محور بر شکل گيري مناطق ويژه علم و فناوري
هدف اين مقاله تعیین الزامات مورد نياز براي تشکيل مناطق ويژه و يا همان کريدورهاي علم و فناوري با تأکيد بر اقتصاد دانش محور است. براساس نتایج مقاله، مهمترین الزامات شکل گیری کریدورهای علم و فناوری عبارتند از سيستم ابداعات ملي، پارك علمي و فناوري، دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي، سرمايه هاي مخاطر ه پذير و کارآفريني، سرمايه انساني، زيرساخت ها، بازار، بنگاه هاي با فناوري بالا، وجود مديريت خاص مناطق علم و فناوري، شکل گيري کريدور در مجاورت مناطق شهری...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.