پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
مدل جامع برونسپاري واحد تحقیق و توسعه به شرکت هاي دانش بنیان
مدل جامع برونسپاري واحد تحقیق و توسعه به شرکت هاي دانش بنیان
در این مقاله با بررسی مباحث مربوط به تحقیق و توسعه، علاوه بر ذکر اهمیت آن در سطح ملی و سازمانی، مشکلاتی که واحدهاي تحقیق و توسعه سازمان ها با آن مواجه اند بررسی می شود. سپس به عنوان راهکاري مناسب، برونسپاري این واحد هاي سازمانی مورد بحث قرار گرفته و تشریح می شود. با بررسی دقیق تر ساختار واحدهاي تحقیق و توسعه و نیز جهت رفع موانع و معایب برونسپاري، این مقاله چنین پیشنهاد می کند که این واحد ها باید به شرکت هاي دانش بنیان برونسپاري شوند...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.