دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
ساختار فناورانه صادرات كشور در افق چشم انداز
ساختار فناورانه صادرات كشور در افق چشم انداز
كتاب حاضر ضمن بررسي ساختار تجارت ايران و كشورهاي سند چشم انداز، به ارزيابي ساختار فناورانه صادرات ايران با كشورهاي مذكور پرداخته است. در ادامه عوامل موثر در گسترش  صادرات كالاهاي با فناوري بالا با استفاده از مدل اقتصاد سنجي در ميان بيش از 50 كشور جهان بر آورد گرديده است.سپس حمايت ها و برنامه هاي توسعه مذكور در كشورهاي فوق مورد ارزيابي و با سياستهاي حمايتي ايران مقايسه گرديده و در انتها ضمن جمع بندي  و نتيجه گيري، پيشنهادهاي توسعه صادرات صنايع با فناوري بالا در ايران ارائه شده است...

متن کامل
كتاب حاضر ضمن بررسي ساختار تجارت ايران و كشورهاي سند چشم انداز، به ارزيابي ساختار فناورانه صادرات ايران با كشورهاي مذكور پرداخته است. در ادامه عوامل موثر در گسترش  صادرات كالاهاي با فناوري بالا با استفاده از مدل اقتصاد سنجي در ميان بيش از 50 كشور جهان بر آورد گرديده است.سپس حمايت ها و برنامه هاي توسعه مذكوردر كشورهاي فوق مورد ارزيابي و با سياستهاي حمايتي ايران مقايسه گرديده و در انتها ضمن جمع بندي  و نتيجه گيري، پيشنهادهاي توسعه صادرات صنايع با فناوري بالا در ايران ارائه شده است.
هدف اين ساختار بررسي ساختار صادرات كالايي ايران در مقايسه با كشورهاي سند چشم انداز ، برنامه هاي حمايتي و توسعه اي آنها براي رشد و گسترش صنايع با فناوري بالا است.
این کتاب دارای سر فصل هاي ذیل می باشد:

  • تحليل ساختار صادارت ايران و كشورهاي سند چشم انداز
  • ارزيابي ساختار فناورانه صادرات ايران و كشورهاي منتخب
  • عوامل موثر بر صادرات صنايع با فناوري بالا
  • چشم انداز صادرات صنايع با فناوري بالا و سياست‌هاي تشويقي كشورهاي منتخب و ايران

فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.