دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
سیاست تکنولوژی؛ اصول و مفاهیم
سیاست تکنولوژی؛ اصول و مفاهیم
در این کتاب کوشش شده است تا موضوعات، مفاهیم، چارچوب های نظری و ملاحظات مرتبط با مقوله سیاست گذاری تکنولوژی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین سعی شده است در ارائه مطالب گردآوری شده نیز از چارچوبی کاربردی استفاده شود و موضوعات تحت مقولات کلیات و مبانی سیاست تکنولوژی، ابزار گردآوری اطلاعات و محک زنی وضع موجود، چارچوب سیاست و تدوین سیاست تکنولوژی با توجه به ملاحضات اجرایی، در این کتاب گنجانده شود.
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.