پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
ماهنامه الکترونیکی شوق کارآفرینی
ماهنامه الکترونیکی شوق کارآفرینی
این ماهنامه علمی و ترویجی توسط دفتر توسعه کارآفرینی دانشگاه های سازمان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تهیه شده و به صورت الکترونیکی منتشر می شود.

متن کامل
این ماهنامه علمی و ترویجی توسط دفتر توسعه کارآفرینی دانشگاه های سازمان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تهیه شده و به صورت الکترونیکی منتشر می شود.

نسخه الکترونیکی شماره 20 ماهنامه شوق کارآفرینی
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.