پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
مأخذ شناسي صنايع پيشرفته ،با فناوري پيشرفته(High-tech)
در عصر حاضر، دستيابي سريع محققان و مخاطبان و صاحبنظران به يافته هاي ساير پژوهشگران و محققان،افقهاي گسترده اي را به روي انسان گشوده است. پيشرفت چشمگير فن آوري انتقال اطلاعات،انبوهي از آگاهيها را در زماني كوتاه در اختيار محققان مي گذارد تا با بهره گيري از داده هاي پژوهشي، دستاوردهاي پربارتري را به جامعه بشري ارائه دهند....

متن کامل
در عصر حاضر، دستيابي سريع محققان و مخاطبان و صاحبنظران به يافته هاي ساير پژوهشگران و محققان،افقهاي گسترده اي را به روي انسان گشوده است. پيشرفت چشمگير فن آوري انتقال اطلاعات،انبوهي از آگاهيها را در زماني كوتاه در اختيار محققان مي گذارد تا با بهره گيري از داده هاي پژوهشي، دستاوردهاي پربارتري را به جامعه بشري ارائه دهند. در اين بخش سعي شده برخي از منابع و ماخذي كه به بحث درباره صنايع پيشرفته و فناوري بالاپرداخته معرفي شده تا با استفاده از اطلاعات دقيق و جامع و همچنين تامين ابزارهايي براي تسهيل فرايندهاي تصميم در حوزه توليد و تجارت كالاهاي با فناوري بالا به سياستگذاران اين حوزه و ساير حوزه هاي مرتبط كمك كند. امروزه براي دستيابي به اطلاعات جامع در اين حوزه با دارا بودن ويژگيهايي نظير سرعت، دقت، صحت، قابليت اطمينان ،امنيت ،هزينه و كيفيت ضروري به نظر مي رسد.


 منابع مربوط  به صنايع پيشرفته ، با فناوري پيشرفته (High-tech)
 
راهنماي استفاده از فهرست منابع
محل نگهداري منابع يا مشاهده اطلاعات راجع به آن‌ها پس از درج اطلاعات مربوط به هر منبع، با شماره‌هاي ترتيبي زير مشخص شده است:
1- خانه كتاب - پايگاه اينترنتي
2- دانشگاه تربيت مدرس - كتابخانه مركزي
3- دانشگاه تهران- كتابخانه مركزي
4- موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني- مركز اسناد و مدارك علمي
5- وزارت صنعت، معدن وتجارت - وب سايت
6-سازمان مديريت صنعتي
7- سازمان گسترش و نوسازي
8- سايرمنابع

 الف) منابع فارسي

1. ول‍ی‌ ب‍ی‍گ‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌. س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ش‍وی‍ق‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍ا ف‍ن‍اوری‌ پيشرفته در ک‍ش‍ور ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌،موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
2. ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، ج‍واد. پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ ای‍ران‌ ب‍ا ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ آس‍ی‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍ا ف‍ن‍اوری‌ پيشرفته: س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ راه‍ب‍ردی‌،موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
3. ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، ج‍واد. پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ه‍ا و ظرف‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ آس‍ی‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ در ب‍خ‍ش‌ High-tech: ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ راه‍ب‍ردی‌ ب‍رای‌ ای‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازار م‍ش‍ت‍رک‌ اس‍لام‍ی‌،1389
4. م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌. ت‍دوی‍ن‌ ب‍س‍ت‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‍ی‌ وزارت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ در راس‍ت‍ای‌ ارت‍ق‍اء رق‍اب‍ت‍م‍ن‍دی‌ ص‍ادرات‌ ک‍الاه‍ای‌ ب‍ا ف‍ن‍اوری‌ پيشرفته، 1390
5. موس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازار م‍ش‍ت‍رک‌ اس‍لام‍ی‌. ت‍دوی‍ن‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ح‍م‍ای‍ت‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ادرات‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ا ف‍ن‍اوری‌ پيشرفته،  1390
6. م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازار م‍ش‍ت‍رک‌ اس‍لام‍ی‌. ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ب‍ازاره‍ای‌ ه‍دف‌ ص‍ادرات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍ا ف‍ن‍اوری‌ پيشرفته،   1390
7.م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی.‌ آوای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌، م‍ع‍دن‌ و ت‍ج‍ارت‌ (ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍ا ف‍ن‍اوری‌ پيشرفته)،  1391
8.مالكي، امين.اثر تركيب تكنولوژيك صادرات بر رشد اقتصادي،فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني،شماره 56، پاييز 89
9. ولي بيگي، حسن. ساختار فناورانه صادرات كشور در افق چشم‌انداز،موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،1391
10. دوايي، علي اصغر. تدوين الزامات كاربرد تكنولوژي برتر در صنعت خودرو، سازمان مديريت صنعتي، 1389
11.فقهي فرهمند،ناصر. مديريت تكنولوژي سازمان، انتشارات فروزش، سازمان مديريت صنعتي،1383
12.شهيدي،محمدنقي.ضرورت توسل به تكنولوژي پيشرفته و چگونگي تاثير ان در ارتقاء بهره وري توليد، سازمان مديريت صنعتي 1387
13.صارمي، محمد باقر. تكاپوي كشورهاي آسيايي براي دستيابي به تكنولوژي برتر، سازمان مديريت صنعتي 1372
14.نوري،حميد.مديريت نوين تكنولوژي نوين (مصاحبه)،سازمان مديريت  صنعتي،1370
15.منطقي،منوچهر. مقدمه اي برگزينش فناوري هاي پيشرفته و چگونگي توسعه آن (نقش دولت –دانشگاه صنعت) سازمان مديريت  صنعتي،75-66
16.علي احمدي،عليرضا.اهميت و سياست تكنولوژي در شرايط جديد بين المللي، سازمان مديريت صنعتي،1379
17.ماچادر،فرناندو. مديريت تكنولوژي براي جهش در توسعه صنعتي، سازمان مديريت صنعتي،1378
18.صباغي، مهرداد.نقش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در توسعه صنايع پيشرفته:ايدرو و پارادايم هاي جديد،سازمان مديريت صنعتي، 1390
19.امير احمدي،هوشنگ. تكنولوژي اطلاعات،سازمان دهي توليد و توسعه اقتصادي،سازمان مديرت صنعتي،1373
20.مهدوي،محمدنقي. ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت عامل موثر در توسعه فن آوري، سازمان مديريت صنعتي،1378
21.صالمي، معصومه. ايجاد فعاليتهاي اقتصادي مبتني بر فن آوري،سازمان مديريت صنعتي، 1377
22.نصيري زنگ آباد ،عباس. پذيرش فناوري هاي نوين در سازمان، سازمان مديريت صنعتي،1386 
23.صارمي، محمد باقر. تكاپوي كشورهاي آسيايي براي دستيابي به تكنولوژي برتر، سازمان مديريت صنعتي 1372
24.اسدي فر، رضا.جايگاه تكنولوژي هاي عام در سياستهاي كلان كشور و حركت به سمت تكنولوژي هاي برتر: مطالعه موردي تكنولوژي مواد،1382
25.قانع بصيري، محسن. درباره فناوري نانو و وضعيت آن در ايران،سازمان مديريت صنعتي،1384
26.رابرت ج.كان. فناوري هاي جديد و طرز كار آنها،سازمان گسترش و نوسازي،سال 82
 مصلح شيرازي،علي نقي. توجه به سرمايه گذاري در تكنولوژي ساخت پيشرفته، سازمان گسترش و نوسازي، 1376
26.ثامهاين، هانس يورگن. مديريت تكنولوژي در سازمان هاي تكنولوژي بنيان، سازمان گسترش و نوسازي، 1936
27.كارآفريني و فناوري هاي پيشرفته: مجموعه مقالات همايش مهر1380
28.مبارك،‌ اصغر، "مروري بر صادرات محصولات با فناوري پيشرفته هايتك در جهان وايران"، 1389.
29.حسن‌پور، يوسف، "توسعه صادرات كالاهاي با فناوري پيشرفته: سياستها و اقدامات، 1389.
30. پيش نويس لايحه حمايت از بنگاه­هاي اقتصادي دانش­بنيان در افق كوتاه مدت (نسخه 22/10/86)
31. لايحه حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات (مصوب شده در صحن علني مجلس 24 و 26 و 27 مرداد ماه 1389)
32.قوانين برنامه‌هاي سوم و چهارم و پنجم توسعه ج.ا. ايران.
33. "استراتژيها، برنامه ها، واقدامات اجرايي پيشنهادي سازمان توسعه تجارت ايران در راستاي حمايت از صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته". تهران : سازمان توسعه تجارت ايران. (1386).
34. سند استراتژي توسعه صنعتي. تهران: وزارت صنايع. (1385).
35. نانو، سند چشم‌انداز توسعه فناوري نانو در افق 1404. تهران: ستاد توسعه فناوري نانو. (1384).
36. منفردي،  تدوين سند توسعه نانو. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. (1388).
37   برنامه هاي ايدرو براي حمايت از سرمايه گذاران ايراني در حوزه صنايع پيشرفته - سايت تحليلي خبري عصر ايران
38. كيارسي حيدر،پگاه، "بررسي عملكرد تجاري سازي فن‌آوري دركشورطي برنامه‌هاي توسعه"، دومين كنفرانس مديريت اجرايي،‌ 1390.
39. مقاله دانش و صنعت، توسعه صنايع پيشرفته كليد شكوفايي اقتصادي، نشريه رهيافت، پاييز و زمستان 1382، شماره31.
40. نشست صنايع پيشرفته و توليد ملي در دانشگاه اميركبير،‌خبرگزاري دانشجو.
41.يك صنعت بسيار شيك،‌ هايتك، پايگاه خبري، دنياي نوين كسب و كار مهر 1391.
42.بسته حمايتي محصولاتبا فناوري پيشرفته،‌ سازمان توسعه تجارت، پارك فناوري پرديس، شهريور 1387.
43.نقش دانشگاه در توسعه صنايع هايتك،  نخستين كنگره ملي توسعه خوشه صنعتي قطعات خودرو،  ارديبهشت 1391.
44.سايت رسمي انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنعت ،‌معدن و تجارت.
45.مجموعه مقالات سمپوزيوم تكنولوژيهاي نوين در صنعت آهن و فولاد،‌ صندوق تحقيق و توسعه صنايع ومعادن.
46.مجموعه مقالات دومين همايش علوم و فناوريهاي نوين درصنعت پالايش.
47.حسنپور، ي. (1388). الزامات و زمينه‌هاي ارتقاء صادرات كالاهاي دانش‌بر به كشورهاي اسلامي: با رويكرد ارائه راهكارهايي براي دست يابي به اهداف سند چشم انداز. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
48.  سيدشمس‌الدين، ح. (1383). پيامهاي كليدي اقتصاد نوين براي تجارت و رقابت؛ با تاكيد بر اقتصاد ايران. تهران: معاونت بررسيهاي اقتصادي وزارت بازرگاني.
49.منفردي، ر. (1388). تدوين سند توسعه نانو. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
50. صنايع، و. (1385). سند استراتژي توسعه صنعتي. تهران: وزارت صنايع.
51. كريمي، ف. (1389). تبيين رقابتمندي صنايع دانش‌بنيان در تجارت با كشورهاي واقع در منطقه آسياي جنوب غربي. اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامي فولاد مباركه.
52. معمارنژاد، ع. (1384). اقتصاد دانش‌بنيان، الزامات، نماگرها، موقعيت ايران، چالشها و راهكارها. اقتصاد و تجارت نوين، 108-83.
53.ملک اخلاق، ا. & طالقاني، م. & فخري لركرق، ع. (29-30 ارديبهشت 1389). تحليلي بر مدلهاي مزيت رقابتي ملل و ارائۀ يك الگوي مفهومي. اولين کنفرانس مديريت اجرايي، (pp. 10-20). تهران.
54.منطقي، خ. (1389). بررسي رقابتمندي صنايع دانش‌بنيان ايران در نظام چندجانبه تجاري. تهران: پژوهشكده امور اقتصادي.
55. نانو، س. ت. (1384). سند چشم‌انداز توسعه فناوري نانو در افق 1404. تهران: ستاد توسعه فناوري نانو .
56. فياض، قربان. همگرايي صنعت و تجارت با تاكيد بر فناوري‌ها و صنايع پيشرفته(High-tech)، تهران، رهنگاشت نوين، 30/9/90.
 
 
ب: منابع لاتين:
1 Center (ITC)
2) Abeysinghe, T. &. (1998). Exchange rate appreciation and export competitiveness: The case of Singapore. Economics, 30(1) , 51-56.
3) Balance, R. (1988). Trade performance as an Indicators of comparative advantage. Economic Development and International Trade, Macmillan, pp.6-24. , 6-24.
4) BALASSA, B. (1989). Comparative Advantage. New York and London: Trade Policy and Economic Development.
5) Balassa, B. (1965). Trade Liberalization and ‘Revealed’ Comparative Advantage”. Manchester : Manchester School NO.33.
6) Begg, I. (1999). Cities and Competitiveness. Urban Studies,Volume 36, Nos 5-6 , 795-809.
7) Bender, S., & Li, K.-W. (2002). The Changing Trade and RThe Changing Trade and Revealed Comparative Advantages of Asian and Latin American Manufacture Exports. Social Science Reserch Network , 10.
8) Boltho, A. (1996). The assessment: International competitiveness. Oxford Review of Economic Policy 12(3) , 11-16.
9) Calof, J., & Beamish, P. (1995). Adapting to foreign markets: Explaining internationalization. International Business Review , 115–131.
10) Chauvin, S., & Gaulier, g. (2002). Regional Trade Integration in Southern Africa. .
11) Cho, D. (1994). A dynamic approach to international competitiveness: the case of Korea. Journal of Far Eastern Business 1(1) , 17–36.
12) Cho, D. M. (2006). Competitive strategy to enhance national competitiveness. International Business 2006 Annual Meeting (pp. 23-26). Beijing, China,: Proceedings in Academy of International Business 2006 Annual Meeting,.
13) Cho, D. S. (2008). Does one size fit all?A Dual Double Diamond Approach to Country-Specific Advantages. Asian Business & Management 8(1) , 83-102.
14) Diaz, M., & Gomez-Mejia, L. (1997). The effectiveness of organization-wide compensation in technology-intensive firms. Journal of High Technology Management Research , 301–315.
15) Dollar, D. N. (1993). Competitiveness, Convergence and International Specialization. The MIT : The MIT Press.
16) Dollar, D., & Wolff, N. (1993). Competitiveness, Convergence and International Specialization. The MIT Press.
17) Dunning, J. H. (1992). The Competitive Advantage of Countries and the Activities of Transnational Corporations. Transnational Corporations, vol. 1 , 135-168.
18) Dunning, J. (1992). The global economy, domestic governance, strategies and transnational corporations: Interactions and policy implications. Transnational Corporations 1(1) , 7-45.
19) Durand, M. C. (1987). “Indicators of International Competitiveness: Conceptual Aspects and Evaluation. OECD Economic Studies, No. 9 Autumn , 147-182.
20) Durand, M., & Giorno, C. (1987). Indicators of International Competitiveness: Conceptual Aspect sand Evaluation . OECD Economic Studies No. 9 , 147-180.
21) Edwards, L., & Schoer, V. ( 2002). Measures of Competitiveness : A Dynamic approach to South Africa’s trade performance in the 1990s. South African Journal of economics,Vol. 70, No.6 , 1008-1046.
22) Fagerberg, J, & Sollie, G. (1987). The method of constant market shares analysis reconsidered. Economics (19) , 1571-1583.
23) Fagerberg, J. (1988). International competitiveness. The Economic Journal,98(2), 355-374.
24) Fagerberg, J. (1988). International competitiveness. The Economic Journal 98(2), 355-374.
25) Fagerberg, J. (1988). International Competitiveness. The Economic Journal, No. 391 , 355-357.
26) Fagerberg, J. (1996). Technology and competitiveness. Oxford Review of Economic Policy 12(3) , 39-51.
27) Fontes, M., & Coombs, R. (1997). The coincidence of technology and market objectives in the internationalization of new technology-based firms. International Small Business Journal, 15(4) , 14–35.
28) Gruber, W. D. (1967). The R&D Factor in International Trade and International Investment of the United States Industries. Journal of Political Economy .
29) Haberler, G. (1966). The Theory of International Trade. London , 96-98.
30) Hatzichronoglou, T. (1997). Revision of the High-Technology Sector and Product Classification. Paris: OECD.
31) Heckscher, Heckscher, E., & Ohlin, B. (1991). Hechscher-Ohlin trade theory. MIT Press: Cambridge.
32) Helleiner, G. K. (1991). Increasing international competitiveness: A conceptual framework . World Bank.: Economic Development Institute World Bank.
33) Helleiner, G. K. (1991). Increasing international competitiveness: A conceptual framework. Economic Development Institute,World Bank.
34) Hirsch, S. (1967). Location of Industry and International Competitiveness. Oxford.
35) Horwitch, M. (1986). Technology in the modern corporation. New York: Pergamon.
36) HUFBAUER, G. C. (1996). Synthetic Materials and Theory of International Trade. London: Duckworth.
37) IMD. (2009). The World Competitiveness Report. Lausanne: Institute for Management Development.
38) ITC. (2007). The Trade Performance Index Technical notes, Market Analysis Section. Geneva, Switzerland: ITC.
39) Keeble, & Wilkinson. (2000). High-technology clusters, networking and collective learning in Europe. Aldershot , 10.
40) Keeble, D., & Wilkinson, F. (2000). High-technology clusters, networking and collective learning in Europe. Aldershot, VT:. Ashgate: Aldershot, VT .
41) Keen, P. (1965). Nature, Capital and Trade. Journal of Political Economy, 105.
42) Keesing, D. (1965). Labor Skills and International Trade: Evaluating Many trade Flows with a single Measuring Device. Review of Economics and Statistics .
43) Keyder, Nur, Sağalm, Y., & Öztürk, M. K. (2004). International Competitiveness and the Unit Labor Cost Based Competitiveness Index. METU Studies in Development, Volume 31 , pp.43-70.
44) Krugman, R., P., & Hatsopoulos, G. (1987). The Problem of U.S. Competitiveness in Manufacturing. New-England Economic Review .
45) Lall, S. (2001). Competitiveness Indices and Developing Countries: An Economic Evaluation of the Global Competitiveness Report. World Development,Volume 29, Number, 1501-1525.
46) Lall, S. (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Countries Manufactured Exports, 1985-1998. Oxford University.
47) Lall, S., & Albaladejo, M. (2004). China’s competitive Performance: A treat to East Asian Manufactured Exports? World Development, Volume 32 No.9 , 1441-1466.
48) Leamer, E., & Stern, R. (1970). Quantitative International Economics. Publishing Co. Chicago.: Aldine.
49) Malaysia, U. T. (2007). The Study On Export Competitiveness Of Malaysian Electrical And Electronic (E&E) Sector. Malaysia: University Technology MARA. Malaysia: Malaysia: University Technology MARA.
50) Mandeng, O. (1991). International competitiveness and specialization. CEPAL Review NO 4, 39-51.
51) Mandeng, O. (1991). International competitiveness and specialization”,. CEPAL Review, No. 45, December, , 39-52.
52) Mani, S. (2000). Exports of High Technology Products from Developing Countries: Is it real or a Statistical Artifact? The Netherlands: UNU/INTECH .
53) Marcato, G., & Malfi, L. (2007). Testing the OECD classification of manufacturing industries based on technology. Padua, Italy: University of Padua, Dipartimento di Scienze.
54) Marsh, L. S. (1994). Competitiveness Indicators: A Theoretical and Empirical Assesssment. IMF: Working Paper No. 94/29.
55) Mcpherson, M., RedFearn, M., & TiesLau, M. (2000). A Re-Examination of the Linder Hypothesis: A Random- Effects Tobit Approach. International Economic Journal; Vol(19)., 120.
56) Miller, T. e. (2009). Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population,. Pew Research Center, http://pewforum.org/newassets/images/reports/Muslimpopulation/Muslimpopulation.pdf,.
57) Moon, H., & Verbeke, A. (1998). A generalized double diamond approach to the global competitiveness of Korea and Singapore. International Business Review, 136.
58) MUSLIM POPULATION WORLDWIDE. (2010). Retrieved 2010, from MUSLIM POPULATION WORLDWIDE: http://islamicpopulation.com
59) Nations, U. (1999). Foreign direct investment and the challenge of development. New York: United Nations.
60) Nations, U. (1999). Foreign direct investment and the challenge of development. New York: United Nations.
61) Nestorovic, C. (2010). Halal market opportunities for Serbian companies and certification problems. USAID Agribusiness Project.
62) Nogami, H. (2008). Relevance and Consistency of the Competitiveness Indicators. JAPAN: INSTITUTE OF DEVELOPING ECONOMIES.
63) OECD. (1995). Trade in high technology products: An initial contribution to the statistical analysis of trade patterns in high technology products. Paris: OECD.
64) Oral, M. (1993). A methodology for competitiveness analysis and strategy formulation in glass industry. European Journal of Operational Research, No. 68, 10-15.
65) Porter, A. L., Newman, N. C., Jin, X.-Y., Johnson, D. M., & Roessner, J. D. (2008). High Tech Indicators Technology-based Competitiveness of 33 Nations 2007 Report. Atlanta , USA : Georgia Institute of Technology.
66) Porter, A., Newman, N., Jin, X.-Y., Johnson, D., & Roessner, J. (2008). High tech indicators:Technology-based competitiveness of 33 nations,2007 Report. Atlanta: Georgia Institute of Technology.
67) PORTER, M. E., & STERN, S. (2009). National Innovative Capacity. WEF.
68) Porter, M. E., & Stern, S. (1999). The New Challenge to America’s Prosperity: Findings from the Innovation Index. Washington, D.C.: Council on Competitiveness .
69) Porter, M. (1998). On competition. Boston: Harvard Business School Press.
70) Porter, M. T. (2000). Can Japan compete? Cambridge : Cambridge, MA: Perseus.
71) Porter, M. (1990). The competitive advantage of nations. New York: Free Press.
72) Postelnicu, C., & Marilena Ban, I. (June 2010). Some Empirical Approaches of the Competitiveness’ Diamond – The Case of Romanian Economy. The Romanian Economic Journal, 53-60.
73) Roberts, E. (1988). Managing invention and innovation: What we have learnt. Research Technology Management, 11-29.
74) Roessner, D., Porter, A. L., Newman, N., & Jin, X.-Y. (2002). A Comparison of Recent Assessments of the High -Tech Competitiveness of Nations. International Journal of Technology Management 23(6), 536–557.
75) Root, F. (1992). International trade and investment. i, . South-Western: Cincinnati OH: South-Western.
76) Rugman, A. M. (1991). 1991. Diamond in the rough, . Business Quarterly 55(3), 61-64.
77) Rugman, A. M. (1993). The Double Diamond Model of International Competitiveness: The Canadian Experience . Management International Review 33(2), 17-39.
78) Sabel, L. (1990). Individual’s skills as information processing. In: A. Stinchombe Information and Organization. Berkeley: University of California Press.
79) SCOTT, L., & VOLLRATH, T. (1992). Global Competitive Advantage and Overall Bilateral in Agriculture: A Statistical Review,. Washington D.C: United States Department of Agriculture, Economic Research Service, Statistical Bulletin, No. 850, Washington D.C.
80) Seyoum, B. (2004). The role of factor conditions in high-technology exports:An empirical examination. Journal of High Technology Management Research , 5.
81) Siggel, E. (2007). International Competitiveness and Comparative Advantage: A Survey and a. Montreal Canada: Concordia University Department of Economics, Discussion.
82) Siggel, E., & Cockburn, J. (1995). International Competitiveness and its Sources: A Method of Development Policy Analysis. Concordia University Department of Economics, Discussion Paper 9517.
83) Sigurdson, J. &. (1995). National appropriation of university innovations: The failure of inkjet technologies in Sweden. Technology Analysis and Strategic Management 7, 41–62.
84) Srholec, M. (2005). High-tech exports from developing countries:A symptom of technology spurts or statistical illusion? University of Oslo: Centre for Technology, Innovation and Culture (TIK(
85) stitute, s.-e. &. (2007). The Potential of Halal Industry in Penang. penang economic monthly, 3.
86) Swann, P., & Taghavi, M. (1992). Measuring Price and Quality Competitiveness. Avebury.
87) UNCTAD. (2002). World Investment Report 2002 Transnational Corporations and Export. Geneva: United Nations.
88) UNIDO. (2009). Industrial Development Report. UNIDO.
89) Vernon, R. (1966). International Investment and International Trade in the Product Cycle. The Quarterly Journal of Economics,Vol. 2, 190-207.
90) Walrus, L. (2003). Elements of pure economics, or the theory of social wealth. New York: Routledge , 10-11.
91) WEF. (2009). The World Competitiveness Report. Geneva: World Economic Forum.
92) Wignaraja, G. (2003). Competitiveness analysis and strategy, IN Wignaraja G. (Ed.),Competitiveness Strategy in Developing Countries,. New York: Routledge.
93) Wignaraja, G., & Taylo, A. (2003). Benchmarking competitiveness. New York: A first look at the MECI, IN Wignaraja, G., (Ed.), Competitiveness Strategy in Developing Countries, Routledg.
94) worldbank. (2009). KEI and KI Indexes. Retrieved 2011, from world bank: http://info.worldbank.org/etools/kam2/kam_page5.asp
95) Worldbank. (2004). World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone. Oxford University.
96)WTO. (2010). Statistic. Retrieved 2010, from www.wto.org
97)High-tech entrepreneurship. Routledge: 2006.
98)Viardot, Eric.  Successful Marketing Strategy for High- tech Firms, Boston, Artech House: 1995.       
99) Williams, James. Team Development for High-tech Project managers, Artech  House: 2002.      
100) Hilpert,Ulrich. Regional innovation and decentralization:high tech industry and government policy, Routledge: 1991.
101) What every engineer should know about starting a high-tech business venture, CRC Press: 2009                              
 
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.