سه شنبه ٤ مهر ١٣٩٦
نرخ رشد سالانه ارزش توليدات(درصد، به قيمت ثابت 1380)