سه شنبه ١ اسفند ١٣٩٦
نرخ رشد سالانه ارزش افزوده(درصد، به قيمت ثابت 1380)