سه شنبه ١ اسفند ١٣٩٦
سهم از كل ارزش‌ افزوده صنعت كارخانه‌اي (درصد)