پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
سهم از كل ارزش‌ افزوده صنعت كارخانه‌اي (درصد)