چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦
سهم از كل شاغلين صنايع كارخانه‌اي(درصد)