سه شنبه ٤ مهر ١٣٩٦
سهم از كل شاغلين صنايع كارخانه‌اي(درصد)