سه شنبه ١ اسفند ١٣٩٦
سهم از كل شاغلين صنايع كارخانه‌اي(درصد)