سه شنبه ٤ مهر ١٣٩٦
سهم از كل سرمايه‌گذاري صنايع كارخانه‌اي(درصد)