دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
سهم از كل سرمايه‌گذاري صنايع كارخانه‌اي(درصد)