چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦
سهم از كل سرمايه‌گذاري صنايع كارخانه‌اي(درصد)