سه شنبه ٤ مهر ١٣٩٦
ارزش صادرات جنگ افزارها ( هزار دلار )