چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦
ارزش صادرات جنگ افزارها ( هزار دلار )