پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
ارزش صادرات جنگ افزارها ( هزار دلار )