پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
ارزش كل صادرات غير نفتي (ميليون دلار )