سه شنبه ١ اسفند ١٣٩٦
ارزش كل صادرات غير نفتي (ميليون دلار )