پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
خالص صادرات كالاهاي با فناوري پيشرفته (ميليون دلار)