چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦
خالص صادرات كالاهاي با فناوري پيشرفته (ميليون دلار)