دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦
درصد پوشش صادرات كالاهاي بافناوري پيشرفته(نسبت صادرات به واردات، درصد)