دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦
سهم صادرات با فناوري پيشرفته از كل صادرات غير نفتي (درصد)