شنبه ١ مهر ١٣٩٦
سهم صادرات با فناوري پيشرفته از كل صادرات غير نفتي (درصد)