چهارشنبه ٢ اسفند ١٣٩٦
سهم صادرات فرآورده‌هاي شیمیایی از كل ارزش صادرات با فناوري پيشرفته( درصد )