یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧
سهم صادرات ماشین آلات غیر الکترونیک از كل ارزش صادرات با فناوري پيشرفته( درصد )