سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
منابع - اسناد بالا دستی - قوانین و مقررات
فهرست کارگزاران تبادل فناوری شبکه فن بازار ملی ایران
فهرست کارگزاران تبادل فناوری شبکه فن بازار ملی ایران که  به صورت دوره اي به روز رسانی می شود و در قالب فهرست هاي جدید از طریق سامانه فن بازار ملی ایران منتشر می گردد...
١٣٩٣/١٠/٢٤

آیین نامه حمایت از آموزش های بازرگانی و صادرات شرکتهای دانش بنیان
آموزش به عنوان پايه ای ترين نیاز يک سازمان و يا يک فعال اقتصادی در حوزه های مختلف است. در حوزه های بازرگانی و صادرات نیز آموزش از مباحث اصلی و يکی از پیش نیازهای مهم در توسعه توانمندی يک شرکت در جهت صادراتی شدن و فعالیت اقتصادی بین الملل است. در همین راستا،در قالب اين آيین نامه برخی از دوره های عمومی و در حال ارايه از طريق موسسات و سازمان های آموزشی معتبر بصورت بلاعوض مورد حمايت قرار گرفته و ساير دورههای تخصصی بنا به تشخیص کريدور و يا اعلام نیاز شرکتهای تحت حمايت قابل ارايه است. در اين آيین نامه فرآيند ارايه اين حمايتها و همچنین میزان حمايت های تخصیص يافته به بسته های آموزش بازرگانی به شرکت های دارای تايیديه دانش بنیان به تفصیل بیان شده است...
١٣٩٣/١٠/٢١

آیین نامه حمایت از طراحی صنعتی محصولات دانش بنیان
محصولات و تجهیزات تولید داخل عموما بدلیل طراحی صنعتی ضعیف و يا فقدان بسته بندی مناسب با وجود مزيت های فنی و قیمتی، در ترغیب مشتريان و رقابت با محصولات خارجی مشابه عملکرد مناسبی ندارند. لذا و با توجه به حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از حمايت از شرکتهای دانش بنیان جهت توسعه بازارهای صادراتی محصولات خود، ارايه اين خدمات در سبد خدمات کريدور صادرات در دستور کار قرار گرفته است. شرکتهای دارای تايیديه دانش بنیان میتوانند از خدمات طراحی صنعتی بر مبنای روند ذکر شده در اين آيین نامه استفاده نمايند...
١٣٩٣/١٠/٢١

آیین نامه حمایت از تهیه گزارشات تحقیقات بازار بین المللی توسط شرکت های دانش بنیان
تهیه گزارشات تحقیقات بازار بین المللی يکی از بهترين ابزارهای دستیابی به اين اطلاعات و همچنین تدوين برنامه صادراتی کارا است. به همین منظور و در راستای حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از ورود محصولاتِ شرکتهای دانش بنیان به بازارهای صادراتی جديد، بخشی از هزينه های تهیه اين گزاراشات از طريق کارگزاران خبره اين حوزه، برای شرکتهای دانش بنیان پوشش داده می شود. شرکتهای دارای تائیديه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و حايز شرايط تعريف شده در اين آيی ننامه، مشمول اين حمايت ها می باشند...
١٣٩٣/١٠/٢١

آیین نامه حمایت از ثبت پتنت و خدمات مالکیت فکری توسط شرکت های دانش بنیان
در راستای حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از ورود محصولات شرکتهای دانش بنیان به بازارهای صادراتی جديد، بخشی از هزينه های خدمات مالکیت فکری نظیر ثبت اختراع بین الملل در بازار هدف و بررسی عدم نقض پتنت برای شرکتهای دانش بنیان پوشش داده می شود. شرکتهای دارای تائیديه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و حايز شرايط تعريف شده در اين آيین نامه، مشمول اين حمايت ها می باشند...
١٣٩٣/١٠/٢١

آیین نامه حمایت از تهیه اقلام تبلیغاتی توسط شرکت های دانش بنیان
در راستای حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از ورود محصولاتِ شرکتهای دانش بنیان به بازارهای صادراتی جديد، بخشی از هزينه های تهیه اقلام تبلیغات و بازاريابی بین الملل شامل کاتالوگ، بروشور و CD تبلیغاتی و ...  به شرکتهای دانش بنیان پرداخت می گردد. اين حمايت در راستای ايجاد توانمندی های شرکت ها و بمنظور تامین الزامات اولیه تبلیغات و بازاريابی بین المللی درنظر گرفته شده است. شرکتهای دارای تائیديه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و حايز شرايط تعريف شده در اين آيین نامه، مشمول اين حمايت ها می باشند...
١٣٩٣/١٠/٢١

آیین نامه حمایت از اخذ گواهینامه ها و مجوزهای صادراتی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان
گواهینامه ها و تايیديه های بین المللی از مهمترين پیش نیازهای ورود به بازارهای جهانی و همچنین يکی از ابزارهای مهم در ترغیب مشتريان به کارايی، ايمنی و گاها کیفیت محصولات است. در همین راستا و با توجه به حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از ورود محصولاتِ شرکتهای دانش بنیان به بازارهای صادراتی جديد، بخشی از هزينه های دريافت تايیديه ها و مجوزهای بین المللی برای تسهیل فرآيند صادرات توسط کريدور صادرات محصولات دانش بنیان پرداخت می گردد.  اين آيین نامه، نحوه ارايه خدمات اخذ گواهینامه ها و تايیديه های بین المللی و همچنین چگونگی تخصیص حمايت های معاونت علمی فناوری به شرکتهای دارای تايیديه دانش بنیان را مشخص می نمايد...

١٣٩٣/١٠/٢١

آیین نامه حمایت از حضور شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاههای خارجی
در راستای حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از ورود محصولاتِ شرکتهای دانش بنیان به بازارهای صادراتی جديد، بخشی از هزينه های حضور اين شرکتها در نمايشگاه های خارج از کشور توسط کريدور صادرات محصولات دانش بنیان پرداخت می گردد. اين حمايت در راستای معرفی توانمندی های شرکت ها و بمنظور توسعه بازار صادرات محصولات شرکتهای دارای تايیديه دانش بنیان تدوين شده است. شرکتهای دارای تائیديه دانشب نیان از معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و حايز شرايط تعريف شده در اين آيین نامه، مشمول اين حمايت ها می باشند...
١٣٩٣/١٠/٢١

آیین نامه خدمات مشاوره در خصوص فرآیندهای صادرات، نقل و انتقالات ارزی، حمل و نقل به شرکت های دانش بنیان
آشنايی با قوانین تجارت، بازاريابی بین المللی و فرآيندهای صادرات محصولات و همچنین دسترسی به منابع اطلاعاتی مرتبط با اين حوزه ها از جمله نیازهای اولیه شرکتهای دانش بنیان در مسیر توسعه صادرات است. در اين راستا، کريدور صادرات محصولات دانش بنیان به منظور توسعه صادرات و برمبنای توافقات بعمل آمده با معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، تامین اين اطلاعات را بصورت جامع در بخش پیشخوان مشاوره صادرات برای شرکتهای تحت حمايت خود برعهده گرفته است. در اين آيین نامه، نحوه استفاده فناوران و شرکتهای دانشب نیان از اين پیشخوان و همچنین نحوه حمايت معاونت علمی و فناوری از شرکتها در استفاده از خدمات مشاوره اين پیشخوان ارائه شده است...
١٣٩٣/١٠/٢١

آيين نامه اجرايي صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
در اجراي مصوبه جلسه ٥٢٢ مورخ ٧/٥/١٣٨٢ شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور (که در اين آئين نامه "صندوق" ناميده مي شود)، آئين نامه اجرايي ذيل درجلسه هيئت امناء صندوق به تصويب رسيد....
١٣٩٣/٠٧/١٢


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.