دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
منابع - اسناد بالا دستی - قوانین و مقررات
در اجراي مصوبه جلسه ٥٢٢ مورخ ٧/٥/١٣٨٢ شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور (که در اين آئين نامه "صندوق" ناميده مي شود )، آئين نامه ارائه تسهيلات و خدمات ذيل درجلسه مورخه ١٠/٩/١٣٨٢ هيئت امنا صندوق به تصويب رسيد...
١٣٩٣/٠٧/١٢
آيين نامه کرسي پژوهشي
در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور، نقشه جامع علمي کشور، اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به اهميت روز افزون پژوهش و فناوري در عصر اقتصاد دانش بنيان، در راستاي کمک به ايجاد و ارتقاء ظرفيت هاي توليد علم و فناوري در سطح ملي و دراجراي بند ۱ و ۲ ماده ۱۱ اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور، آيين نامه کرسي پژوهشي به شرح ذيل تصویب می گردد:...
١٣٩٣/٠٧/١٢
آيين نامه حمايت از ثبت ملي و بين المللي اختراعات
در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور، اجراي سياست هاي برنامه هاي توسعه و ساير اسناد بالادستي، و با عنايت به ماده ۲ و بند ۸ ماده ۱۲ اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران کشور جهت تامين حمايت لازم مربوط به ثبت اختراعات و اکتشافات در داخل و خارج از کشور و با توجه به قسمت سوم از بند (هـ – ۴) آيين نامه ارائه حمايت و خدمات صندوق در راستاي کمک به سياست تبديل دانش به ثروت و حمايت از تحقيقات و نو آوريها و ابتکارات محققين و خلاقيت هاي دانشمندان و جوانان ايران در سطح ملي و بين المللي و در اجراي مصوبه جلسه ۱۵/۴/۱۳۸۴ هيات امناي صندوق، آئين نامه اجرايي ذيل درجلسه کميته علمي صندوق به تصويب رسيد...
١٣٩٣/٠٧/١٢
آيين نامه تجاري سازي نتايج پژوهشي
به منظور تحقق اهداف صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور در جهت حمايت از محققين و فعاليت هاي پژوهشي آنها و با توجه به اهداف بلند مدت صندوق در زمينه تجاري سازي نتايج طرحهاي پژوهشي و ايجاد زمينه براي استفاده ملي از نتايج طرحهاي مصوب و اجرا شده، آئين نام نحوه مشارکت صندوق در تجاري سازي طرحهاي پژوهشي به شرح زير تدوين مي گردد:...
١٣٩٣/٠٧/١٢
شيوه‌نامه معيارهاي کالاها/ خدمات دانش‌بنيان
به منظور وحدت رويه و ايجاد هم‌افزايي و همگرايي در فرآيند ارزيابي کالاها/خدمات اظهار شده از سوي شرکتهاي متقاضي و کمک به تصميم‌گيري بهتر کارگزاران ارزيابي شرکتهاي دانش بنيان و به روز رساني «فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنيان»، معيارهاي کالاها/ خدمات دانش‌بنيان به تصويب مي‌رسد:....
١٣٩٣/٠٤/٣٠
فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید صلاحیت شده توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان
در این گزارش، فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید صلاحیت شده توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا مشمول استفاده از مزایاي قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات بر اساس بروز رسانی مورخ 93/04/24 ارائه شده است...
١٣٩٣/٠٤/٢٦
آیین نامه اجرایی بند(الف)ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع حمایت از صنعت فناوري اطلاعات
آیین نامه اجرایی بند(الف)ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص موضوع حمایت از صنعت فناوري اطلاعات ...
١٣٩٣/٠٤/١٦
آیین نامه ارزیابی و نظارت بر فعالیت های مراکز رشد واحدهای فناوری
آیین نامه ارزیابی و نظارت بر فعالیت های مراکز رشد واحدهای فناوری

١٣٩٣/٠٢/٢٠
شیوه نامه ارزیابی اقتصادی فناوری
شیوه نامه ارزیابی اقتصادی فناوری

١٣٩٣/٠٢/٢٠
موافقتنامه ها، پیوست ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرایندهای تولید محصول
موافقتنامه ها، پیوست ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرایندهای تولید محصول
١٣٩٣/٠٢/٢٠


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.