پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
منابع - اسناد بالا دستی - قوانین و مقررات
معیار ها و شاخص های تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان
در این مستند، فهرست شاخص های عمومی و اختصاصی مربوط به تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان به تفکیک شرکت های دانش بنیان موجود و شرکت های دانش بنیان نوپا که توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان تدوین شده است، ارائه گردیده است...
١٣٩٣/٠١/١٩
نظام نامه تجاری سازی تحقیقات(فهرست مجموعه قوانین، مقررات و آیین نامه های مرتبط با تجاری سازی تحقیقات در کشور با تاکید بر بخش کشاورزی)
در این مستند که توسط دفتر تجاری سازی و انتقال فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری وابسته به وزارت جهاد کشاروزی تهیه شده است، فهرستی از قوانین، مقررات، آیین نامه ها، مصوبات،شیوه نامه ها، بخشنامه ها و نیز ظرفیت های مرتبط با تجاری سازی تحقیقات در کشور با تاکید بر بخش کشاورزی  ارائه است....
١٣٩٢/١٢/٠٧
دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 28/01/91
در اجرای ماده 22 "آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات" موضوع تصویب نامه شماره 141602/ت46513 ه مورخ 28/01/91 هیات محترم وزیران، دستورالعمل اجرایی فصل معافیت های مالیاتی و گمرکی قانون مذکور به شرح ذیل تصویب می گردد:...
١٣٩٢/١١/٣٠
آیین‌نامه انتخاب و فعاليت كارگزاران به منظور انجام فرآيند تشخیص صلاحیت شركتها و موسسات دانش‌بنيان
آیین‌نامه انتخاب و فعاليت كارگزاران به منظور انجام فرآيند تشخیص صلاحیت شركتها و موسسات دانش‌بنيان

فصل اول:کلیات
آیین‌نامه انتخاب كارگزاران به منظور انجام فرآيند تشخیص صلاحیت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان به شرح زير تصويب مي‌شود:
ماده 1) تعاريف
قانون: قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي....

١٣٩٢/١١/٢٣
آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان
بر اساس ماده (3) آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب هيئت محترم وزيران به شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/91، آئين‌نامه حاضر جهت تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان به تصويب «كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا» رسيد...
١٣٩٢/١١/٢٣
فهرست کالاهای دانش بنیان(مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان)
از آنجا که بر اساس "آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان"، مصوب "کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا"، تولید کالاهای دانش بنیان یکی از شرط های لازم برای شرکت های تولیدکننده دانش بنیان به شمار می رود، لذا تهیه "فهرست کالاهای دانش بنیان" در دستور کار این کارگروه قرار گرفت. برای این منظور ابتدا تجربیات مشابه سایر کشورها و سازمان های بین المللی برای گزینش کالاهای راهبردی یا کالاهای با فناوری برتر مطالعه و بررسی شد. از آن جمله می توان به دسته بندی برخی از مراکز انتقال تکنولوژی در دنیا مانند Yet، APCTT و RTTN، چارچوب پیشنهادی سازمان جهانی مالکیت فکری و برخی دیگر از مطالعالت بین المللی از جمله تحقیقات سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و دسته بندی آمار سازمان ملل اشاره نمود.

١٣٩٢/١١/٢٣
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت علمي و فناوري رييس جمهور ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
صندوق نوآوري و شکوفايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (۱۳) قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات....

١٣٩٢/٠٤/١٥
ماره    195602  مورخ:12/6/1389نهاد رياست جمهوري (معاونت علمي و فناوري رييس جمهور)- وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي  تصويب و در تاريخ 19/8/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
ماده 1: شركت ها و موسسات دانش بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق...

١٣٩٢/٠٤/١٥
به منظور حمايت از رشد و توسعه علم، فنّاوري و نوآوري در كشور و پاسخگويي به نياز صنايع داخلي از يك سو و ايجاد جايگاه برتر علمي و فني مطابق با سند چشم انداز از سوي ديگر، حمايت محدود از بنگاه­هاي دانش بنيان در جهت ايجاد اقتصاد دانش محور براي افزايش منافع ملي و رفاه عمومي و دستيابي به جايگاه كشوري توسعه يافته ضروري است. با توجه به توان­هاي موجود در كشور در حوزه علم و فنّاوري و استعداد بالاي نيروهاي متخصص و دانش­آموختگان، حمايت و هدايت اين آمادگي و تبديل آن به فعل به نحوي كه بيشترين ارزش اقتصادي را توليد نمايد، از اولويت­هاي اصلي دولت براي كاهش وابستگي به درآمد حاصل از منابع طبيعي پايان­پذير نظير نفت خواهد.....
١٣٩٢/٠٤/١٥
نظارت راهبردي رئيس جمهور حداكثر يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره3:روش تهاتر فوق در زمينه مطالبات نظام بانكي و سازمان تامين اجتماعي مشروط به عدم نياز به اعتبار جديد،قابل تسري مي باشد.
تبصره 4:وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است جريمه هاي ....

١٣٩٢/٠٣/٢٩


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.