دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
آیین نامه خدمات مشاوره در خصوص فرآیندهای صادرات، نقل و انتقالات ارزی، حمل و نقل به شرکت های دانش بنیان
آیین نامه خدمات مشاوره در خصوص فرآیندهای صادرات، نقل و انتقالات ارزی، حمل و نقل به شرکت های دانش بنیان
آشنايی با قوانین تجارت، بازاريابی بین المللی و فرآيندهای صادرات محصولات و همچنین دسترسی به منابع اطلاعاتی مرتبط با اين حوزه ها از جمله نیازهای اولیه شرکتهای دانش بنیان در مسیر توسعه صادرات است. در اين راستا، کريدور صادرات محصولات دانش بنیان به منظور توسعه صادرات و برمبنای توافقات بعمل آمده با معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، تامین اين اطلاعات را بصورت جامع در بخش پیشخوان مشاوره صادرات برای شرکتهای تحت حمايت خود برعهده گرفته است. در اين آيین نامه، نحوه استفاده فناوران و شرکتهای دانشب نیان از اين پیشخوان و همچنین نحوه حمايت معاونت علمی و فناوری از شرکتها در استفاده از خدمات مشاوره اين پیشخوان ارائه شده است...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.