دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
آیین نامه حمایت از اخذ گواهینامه ها و مجوزهای صادراتی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان
آیین نامه حمایت از اخذ گواهینامه ها و مجوزهای صادراتی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان
گواهینامه ها و تايیديه های بین المللی از مهمترين پیش نیازهای ورود به بازارهای جهانی و همچنین يکی از ابزارهای مهم در ترغیب مشتريان به کارايی، ايمنی و گاها کیفیت محصولات است. در همین راستا و با توجه به حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از ورود محصولاتِ شرکتهای دانش بنیان به بازارهای صادراتی جديد، بخشی از هزينه های دريافت تايیديه ها و مجوزهای بین المللی برای تسهیل فرآيند صادرات توسط کريدور صادرات محصولات دانش بنیان پرداخت می گردد.  اين آيین نامه، نحوه ارايه خدمات اخذ گواهینامه ها و تايیديه های بین المللی و همچنین چگونگی تخصیص حمايت های معاونت علمی فناوری به شرکتهای دارای تايیديه دانش بنیان را مشخص می نمايد...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.