پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
آيين نامه اجرايي صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
آيين نامه اجرايي صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
در اجراي مصوبه جلسه ٥٢٢ مورخ ٧/٥/١٣٨٢ شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور (که در اين آئين نامه "صندوق" ناميده مي شود)، آئين نامه اجرايي ذيل درجلسه هيئت امناء صندوق به تصويب رسيد....
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.